Tlačivá

   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

  INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

  SPLNOMOCNENIE

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE PRÍSPEVKU

  ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE DOCHÁDZKY