Informácie pre rodičov

POPLATKY ZA  MŠ
Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ materskej školy, t. j. Mesto Rožňava, v zmysle platnej legislatívy SR a uznesenia všeobecne záväzného nariadenia  Mestského zastupiteľstva mesta Rožňava, s účinnosťou od 01.11.2016. Tento poplatok sa uhrádza vopred - do 10. dňa v  kalendárnom mesiaci.

Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej  mestom v celodennej prevádzke:

- dieťa do 3 rokov veku: 50 €
- dieťa od 3 r. veku s trvalým bydliskom v meste Rožňava: 25 €

- dieťa od 3 r. veku s trvalým bydliskom v inej obci: 50 € 
 

Poplatok za dieťa počas doby adaptačného alebo diagnostického pobytu: 15 € (maximálne však 3 mesiace)

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

Poplatok za MŠ sa uhrádza na účet číslo:
IBAN: SK39 0200 0000 0016 5053 1457,  
variabilný symbol: 0022300210,
špecifický symbol: mmrrrr (mesiac/rok),
správa pre prijímateľa: meno dieťaťa,

- prevodným príkazom na účet, alebo
- trvalým príkazom,
 
- poštovou poukážkou.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (to znamená od 31 vymeškaných dní) z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Stravná jednotka na deň je 1,22 €. 
Strava sa uhrádza na účet číslo:

IBAN: SK14 0200 0000 0016 4631 0758 
 variabilný symbol: mmrrrr (mesiac/rok),
 správa pre prijímateľa: meno dieťaťa. 
 Spôsob úhrady  -  tak ako v prípade poplatku za MŠ.
Tento poplatok je potrebné uhradiť do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

LETNÉ PRÁZDNINY
V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená minimálne na 3 - 4  týždne – podľa harmonogramu zriaďovateľa školy, z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia priestorov a hračiek) a z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov školy. O prevádzke školy počas letných prázdnin sú rodičia vopred informovaní, spravidla v mesiaci máj. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať inú MŠ v meste, určenú zriaďovateľom. Zákonní zástupcovia detí písomne vyjadria svoj záujem o prevádzku počas školských prázdnin - na hárky vyložené v detských šatniach príslušných tried. O prevádzke školy počas ostatných školských prázdnin rozhodne zriaďovateľ v súčinnosti s riaditeľkou školy, na základe písomne prejaveného záujmu rodičov o dochádzku detí počas príslušných prázdnin.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola je v prevádzke od 6.30 h do 16.30 h.

V čase od 6.30 h - 7.00 h sa deti schádzajú a od 16.00 h - 16.30 h rozchádzajú v III. triede, na prízemí pavilónu C. 
Je žiaduce privádzať dieťa do 8.00 h.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ
Prevádzka MŠ môže byť:

  • dočasne prerušená zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo ktoré môžu spôsobiť závažné škody, z dôvodu problémov s dodávkou energií a vody, z úsporných dôvodov na základe pokynu zriaďovateľa v čase školských prázdnin,
  • obmedzená z dôvodu vyššej absencie detí kvôli chorobnosti, alebo v čase školských prázdnin, z úsporných dôvodov na základe pokynu zriaďovateľa, prípadne z iných relevantných príčin. Riaditeľka školy určí, v ktorých triedach a v akom časovom horizonte bude prevádzka školy v obmedzenom režime prebiehať.

VYHLASOVANIE DETÍ
Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 h v deň neprítomnosti dieťaťa vedúcej školskej jedálne: 058/734 47 74. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára.

DENNÝ PORIADOK
Zohľadňuje vývinové potreby detí, striedanie pohybových, rozumových, estetických a pracovných činností, dodržiavanie správnej životosprávy, psychohygieny.
 

ODPORÚČAME:
- dieťa vhodne pripraviť a motivovať na vstup do materskej školy
,
- obliekať deti pohodlne, aby sa cítili voľne, nemuseli myslieť na to, že sa zašpinia,
- venovať pozornosť prezúvkam - s pevnou pätou a vhodnou podrážkou,
- veci detí označiť menom,
- akýkoľvek problém, nejasnosť konzultovať s učiteľkami v triede tak, aby bol zabezpečený komfort detí,
- načúvať a zamýšľať sa nad radami a pripomienkami učiteliek - ide nám o spoločnú vec - spokojné a šťastné deti,
- nájsť si dostatok času aspoň pri preberaní dieťaťa z materskej školy a podporovať deti v samostatnosti: v obliekaní, obúvaní, udržiavaní poriadku vo svojej skrinke.