2% zaplatenej dane z príjmov

ČO SÚ TO 2%?

Pre niekoho nič, pre nás veľmi veľa...

Ak sa budete rozhodovať o poukázaní sumy do výšky 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov za rok 2018, uchádzame sa o Vašu priazeň.

2% pre našu materskú školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ď A K U J E M E !
 

V kalendárnom roku 2019 je oprávneným prijímateľom darovaných 2% pre našu materskú školu:

Prijímateľ: Naša škôlka - Rožňava

Sídlo: Rožňava, 048 01, Ul. Ernesta Rótha 518/4

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42252555   


ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% Z DANE Z PRÍJMU V KALENDÁRNOM ROKU 2018.


TIETO FINANČNÉ PROSTRIEDKY BUDÚ VYUŽITÉ:


V súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov sa prostriedky poukázané pre našu materskú školu využívajú na:

- ochranu a podporu zdravia detí (aktivity a projekty, napr. Týždeň zdravia, podpora bezpečného prostredia MŠ, zdravého životného štýlu...)

- podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí (inovácia telovýchovného náradia a náčinia, aktivity a projekty pre rozvoj pohybových schopností detí...)

- podporu vzdelávania (modernizácia učebných pomôcok, zabezpečenie pomôcok pre inovatívne trendy vo výchove a vyučovaní, podpora rozvoja kľúčových kompetencií detí, aktivity a projekty na rozvoj kognitívnych kompetencií, tvorivosti, počítačovej gramotnosti...)

- ochranu a tvorbu prostredia MŠ (revitalizácia areálu MŠ, vybavenie šk. dvora, tried...).